Projects

Voor wie iets wil

PROJECTEN

De projecten gaan over sociale, fysieke en economische ontwikkeling en de ontwikkeling van de organisatie. In veel projecten gaan die ontwikkelingen gelijk op. Ten behoeve van het overzicht is hier een driedeling gemaakt in zorg, organisatieontwikkeling en gebieds- en projectontwikkeling.

ZORG

 

Onderzoek naar Verbeteren samenwerking bij overlast door verward gedrag.

 

Wooncoö, initiatief voor beschermd wonen

 

Prestatieconvenanten met zorg aanbieders en gemeenten opgesteld

 

Realisatie opvanghuis voor drugsverslaafden in hun laatste levensfase

 

Realisatie opvanghuis voor tienermoeders

 

Relatiemanagement opgezet met bureau jeugdzorg voor samenwerking in de buurt

 

Innovatie van de instrumenten voor aanpak van overlast (resultaatgerichte samenwerking met zorg, buurtverbod, screening huurders, invoering boetes).

 

Realisatie opvanghuis 'top 600' jongeren

 

Realisatie scheiden wonen en zorg in seniorencomplex

 

Experimenten voor woonruimte overlastgevende huishoudens. Één experiment waarin de woningzoekende werd geplaatst in een draagkrachtige wijk. Één experiment waarin verlichte zorg in de buurt werd georganiseerd.

 

Realisatie Kamers met Kansen project voor 50 jongeren plus 20 'peers'

 

Realisatie verschillende kleinschalige opvanghuizen voor dakloze jongeren

ORGANISATIEONTWIKKELING

 

Start nieuwe divisie Zakelijke Markten. In de eerste 3 jaar is de omzet vervijfvoudigd, de klanttevredenheid sterk gestegen en het personeel geschoold en in omvang bijna verdubbeld.

 

Transformatie projectontwikkeling van aanbodgedreven naar klantgedreven

 

Governance, P&C cyclus en overleg- en besluitvorming geprofessionaliseerd van ruim 60 verbonden ondernemingen

 

Introductie social media en business intelligence. Facebook ontwikkeld tot het primaire kanaal voor leads en klantcontact.

 

LEAN in 2 jaar geïmplementeerd in alle primaire processen van corporatie met 580 fte.

 

 

 

 

 

GEBIEDS- EN PROJECTONTWIKKELING

 

Transformatie / tijdelijk beheer bedrijventerrein: projectdirecteur.

 

Prestatie-afspraken met gemeenten en stadsdelen voor omvang, kwaliteit en transformatie van woningen en leefbaarheid.

 

Opstellen gebiedsvisie Indische Buurt en samenwerking(sovereenkomst) met stadsdeel en andere corporaties.

 

Raamovereenkomst voor alle stedelijke vernieuwing in Amsterdam Nieuw West, de grootste vernieuwingsproces van West Europa. (Parkstaddeal).

 

Uitwerkingsplannen voor enkele gebieden daarbinnen.

 

Afwikkeling van de Parkstaddeal tijdens de economische crisis.

 

Opzetten van de afdeling gebiedsontwikkeling.

 

Aankoop van 9 panden met als doel het creëren van meer maatschappelijk vastgoed in Amsterdam Oost. Waaronder realisatie 10 muziekwoningen in samenwerking met Het Nederlands Philharmonisch Orkest.

 

Contractvorming en aankoop locatie voor ontwikkeling De Vrije Kade.